Wycena nieruchomości, gruntów, maszyn czy budynków służy przede wszystkim określeniu wartości rynkowej. Jest to informacja kluczowa w wypadku sprzedaży danego dobra na rynku, gdyż określa, za jaką cenę można je zbyć. Przedmiot naszej oferty stanowi również pomoc przy określeniu, w jaki sposób należy rozsądnie gospodarować majątkiem. Wyceny mają również zastosowanie przy udzielaniu kredytów bankowych, podziale spadku, rozwodach, czy ubieganiu się o odszkodowanie.

Główne zastosowania naszych wycen majątkowych są następujące:

  • określenie wartości składników majątku dla potrzeb przekształceń własnościowych, fuzji, upadłości, likwidacji przedsiębiorstw,
  • zabezpieczenie majątkowe kredytu bankowego, gwarancji banku, leasingu lub pożyczki,
  • ustalenie wartości początkowej i wysokości odpisów amortyzacyjnych,
  • określenie wartości likwidacyjnej jako podstawy ceny wywoławczej na przetargu, aukcji, licytacji,
  • określenie wysokości czynszu za najem środków technicznych,
  • wycena wartości środków technicznych w celu opracowania analiz ekonomicznych i finansowych.